Naše vyznanie viery ( je Nicejsko-carihradské vyznanie viery )

 

Verím v jedného Boha,

Otca všemohúceho,

Stvoriteľa neba i zeme,

sveta viditeľného i neviditeľného.


Verím v jedného Pána Ježiša Krista,

jednorodeného Syna Božieho,

zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha,

Svetlo zo Svetla,

pravého Boha z Boha pravého,

splodeného, nie stvoreného,

jednej podstaty s Otcom.


Skrze neho bolo všetko stvorené.

On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.

A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta,

bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.

A vstúpil do neba,
sedí po pravici Otca.

 

A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.


Verím v Ducha Svätého,

Pána a Oživovateľa,

ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi.

On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu, svätú, všeobecnú, apoštolskú Cirkev.

Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov
a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.

Amen.[2]

Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.

História projektu

V tejto časti môžete popísať históriu Vášho projektu a čo Vás viedlo k nápadu ho realizovať. Je vhodné sa taktiež zmieniť o dôležitých míľnikoch a poďakovať ľuďom, ktorí sa na projekte zúčastnili.