Veden Démony - Mohamed dle úsudku svých současníků

15.11.2015 15:11

Drahí bratia a sestry,

dávame do pozornosti dôležitú knihu o Mohamedovi a isláme s názvom :

 

Veden Démony - Mohamed dle úsudku svých současníků

Kniha je dostupná tu:

https://www.vzdelavaci-institut.info/?q=system/files/Veden_demony_Mohamed_ocima_svych_soucasniku-Adelgunde_Mertensackerova.pdf

Žalostné je pozastaviť sa nachvíľku nad slovenskými predkladmi Biblie, lebo som práve zistil ako veľmi sú presiaknuté humanizmom a falošnou slušnosťou. Ukážeme si to na veľmi konkrétnom príklade: Žalm 96, verš 5

Katolícky preklad:

Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, ale Pán stvoril nebesia.

Roháčkov preklad:

Lebo všetci bohovia národov sú modlami; ale Hospodin učinil nebesia.

Evanjelický preklad:

Lebo všetci bôžikovia pohanov sú ničoty, Hospodin učinil však nebesá.

Ekumenický preklad:

Všetci pohanskí bohovia sú len modly, Hospodin však stvoril nebesia.

(čerpané zo stránky biblia.sk dňa 15.11.2015)

 

Pravdivý preklad tohto veršu pritom znie takto:

Všechna božstva pohanů jsou démoni.

Iba takýto preklad vystihuje podstatu pohanstva, ktorá je spojená s temnotou satana a jeho démonov. Pohanstvo je nevyhnutne spojené s okultnom. Aláh je len meno démona, ktorý je uctievaný mohamedánmi, úplne tak isto ako je Jehova meno démona, ktorý je uctievaný Svedkami Jehovovými.

Originálny grécky text žalmu 96, verša 5 uvedený v Septuaginte je

ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια =  óti pántes oi theoí tón ethnón daimónia

(zdroj: https://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/septuagint/chapter.asp?book=24&page=95 )

Slovo δαιμόνια (daimónia) znamená démon, zlý duch. To isté slovo δαιμόνια je použité v gréckom origináli evanjelia podľa Matúša 12, 27 (Ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? - kat. preklad)

(zdroj: https://www.ellopos.net/elpenor/greek-texts/new-testament/matthew/12.asp

Som úplne presvedčený, že táto nepresnosť je tu uvedená zámerne, v duchu Assisi. Keďže totiž od čias Jána Pavla II. a jeho stretnutí s pohanmi platí nepísané pravidlo, že všetky náboženstvá vedú k spáse, nijaký preklad Biblie si nedovolí nazývať bohov pohanov démonami. Ničil by sa tak základný kamen New Age, na ktorom ideologicky stojí celý Nový svetový poriadok (NWO).